รถรับจ้างขนของ กับการจัดการข้อมูลระบบขนส่งสินค้า

รถรับจ้างขนของ กับการจัดการข้อมูลระบบขนส่งสินค้า ข้อมูลระบบขนส่งทำให้ผู้วางแผนทราบโครงข่ายการขนส่งที่ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่การศึกษาและสำรวจข้อมูลในส่วนนี้ก็เพื่อตรวจสอบปริมาณการจราจรของ รถขนส่งสินค้า ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ข้อมูลระบบขนส่งนี้อาจหาได้จากฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วของหน่วยงานรัฐ ไม่ว่าเป็นเทศบาลจังหวัด หรือตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆ ทั้งนี้ การสำรวจข้อมูลระบบขนส่ง เป็นกระบวนการที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพอสมควรทีเดียว และข้อมูลบางประเภทอาจมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ก่อนการสำรวจหรือศึกษาพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ผู้วางแผนควรประเมินและตรวจสอบความต้องการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดเสียก่อน

การตรวจสอบระบบรองรับการเดินทาง

การสำรวจระบบรองรับการเดินทาง ซึ่งส่วนมากจะหมายถึงถนนและทางหลวงประกอบด้วย การสำรวจสถานที่ตั้ง และคำอธิบายเส้นทางที่ใช้สำหรับการเดินทางแต่ละเส้นของระบบขนส่งในพื้นที่ศึกษา คำอธิบายในที่นี้ ได้แก่ ความสามารถในการรองรับความต้องการเดินทางในปัจจุบัน ปริมาณการใช้งานในปัจจุบัน และการบรรยายลักษณะของเส้นทาง การสำรวจ

ระบบรองรับการเดินทางนี้ ได้แก่

– การจัดระดับและจำแนกประเภทของถนนและทางหลวง
– ลักษณะทางเรขาคณิต อาทิ ความยาวของเส้นทาง ความกว้างช่องจราจร ความกว้างของเขตทาง สัญญาณไฟจราจรช่วงเวลาไฟเขียว จำนวนช่องจราจร การควบคุมการจอดรถ การควบคุมความเร็ว และลักษณะการใช้พื้นที่ของพื้นที่ซึ่งอยู่ติดกับเส้นทาง
– เวลาที่ใช้ในการเดินทางเมื่อใช้ความเร็วได้อย่างอิสระตลอดทั้งโครงข่าย
– ความสามารถสูงสุดในการรองรับความต้องการใช้เส้นทาง และระดับการให้บริการ การจัดระดับและจำแนกประเภทของถนนและทางหลวงในโครงข่ายที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา เป็นสิ่งที่ควรดำเนินการให้เสร็จเป็นอันดับแรก เกณฑ์ในการจัดประเภทถนนแบ่งออกเป็น 2แนวทาง ได้แก่ การจัดประเภทตามอำนาจหน้าที่ และการจัดประเภทตามลักษณะการใช้งาน การจัดประเภทตามอำนาจหน้าที่จะกำหนดผู้ที่เกี่ยวข้องและความรับผิดชอบไปยังแต่ละส่วนของระบบขนส่งทั้งหมด สำหรับการจัดประเภทตามลักษณะการใช้งานนั้น จะพิจารณาที่ระดับความสำคัญของการใช้เส้นทางและการเข้าถึงเส้นทางเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นทางอื่นๆ เป็นเกณฑ์ในการจำแนก เช่น ถ้าใช้เกณฑ์นี้ในการจำแนก ทางด่วน ทางพิเศษ และถนนเส้นหลัก จะถูกจัดอยู่ในระบบถนนเส้นหลัก ขณะที่ถนนป้อนเข้า และถนนท้องถิ่น ถูกจัดอยู่ในระบบถนนชุมชน การจัดประเภทตามอำนาจหน้าที่จะขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของพื้นที่ศึกษา การจัดประเภทจะดำเนินการควบคู่ไปกับการตรวจสอบลักษณะทางเรขาคณิตของถนน ลักษณะทางเรขาคณิตของถนนที่จำเป็นสำหรับการวางแผน ได้แก่ ความยาวของเส้นทางความกว้างช่องจราจร ความกว้างของเขตทาง สัญญาณไฟจราจรรวมถึงการควบคุมการจราจรแบบอื่นๆ ระยะเวลาครบรอบของสัญญาณไฟจราจรและจังหวะการเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจร จำนวนช่องจราจร การควบคุมความเร็ว และลักษณะการใช้พื้นที่ของพื้นที่ซึ่งอยู่ติดกับเส้นทาง ข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของการตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมการจราจรแล้วเช่นกัน สำหรับความเร็วและเวลาในการเดินทางนั้น อาจส่งผลต่อความจำเป็นในการเลือกว่าจะใช้ถนนเส้นใด หรือจะเลือกการเดินทางรูปแบบใด ความสามารถในการรองรับความต้องการใช้เส้นทางและระดับการให้บริการ สามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้วิธีการที่แนะนำไว้ในคู่มือ ที่เป็นที่นิยมและได้รับความเชื่อถืออาทิ และข้อมูลที่ต้องการสำหรับทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร ได้แก่ ลักษณะทางเรขาคณิต ข้อมูลช่วงเวลาของสัญญาณไฟจราจร ปริมาณจราจร ประเภทของการใช้พื้นที่ และลักษณะของผู้ขับขี่ยวดยาน

ข้อมูลการจอดรถขนส่งสินค้า

การตรวจสอบการจอดรถประกอบด้วยข้อมูลหลักที่จำเป็น ได้แก่ สถานที่ตั้ง ความจุ กำหนดเวลาที่ให้จอดได้ และลักษณะอื่นๆ ของพื้นที่จอดรถไม่ว่าจะเป็นการจอดรถแบบชิดขอบถนน หรือการจอดรถในพื้นที่ที่จัดไว้ให้ ข้อมูลที่ต้องการประกอบด้วย

– จำนวนช่องจอดรถ
– กำหนดเวลาที่ให้จอดได้และเวลาทำการ
– ข้อมูลผู้ให้บริการ อาทิ หน่วยงานราชการ หรือเอกชน เป็นต้น
– อัตราค่าบริการ (ถ้าเก็บเงิน) และวิธีการที่ใช้เก็บเงินค่าบริการ
– ประเภทของที่จอดรถ อาทิ เป็นการจอดริมถนน ช่องจอดรถ หรือเป็นโรงจอดรถ เป็นต้น

ข้อมูลการเดินทางของรถขนส่งสินค้าและเที่ยวของการเดินทาง

ข้อมูลการเดินทางและเที่ยวของการเดินทางสามารถตรวจสอบได้จากการศึกษาจุดต้นทางปลายทาง การศึกษาดังกล่าวจะถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนและประเภทของการเดินทางที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา รวมถึงการเดินทางของยวดยานผู้โดยสาร และสินค้าจากพื้นที่ย่อยต่างๆ ที่เป็นจุดต้นทาง ไปยังพื้นที่ย่อยต่างๆ ที่เป็นจุดปลายทางโดยทั่วไป ข้อมูลที่ต้องการ ได้แก่ สถานที่ที่เป็นจุดต้นทางและปลายทางของแต่ละเที่ยวการเดินทางวัตถุประสงค์การเดินทาง เวลาที่ใช้ในการเดินทาง ระยะทางที่ใช้ในการเดินทาง พาหนะ ที่ใช้ในการเดินทาง และลักษณะการใช้พื้นที่ของสถานที่ที่เป็นจุดต้นทางและจุดปลายทาง ข้อมูลจะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง และรูปแบบของการเดินทางภายในพื้นที่ศึกษา โดยจำแนกตามช่วงเวลาของวัน พาหนะที่ใช้ในการเดินทางและวัตถุประสงค์ของการเดินทางในแต่ละเที่ยวผู้วางแผนอาจศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของกลุ่มเป้าหมายในช่วงวันทำงาน หรือช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ รวมถึงการเดินทางที่เกิดขึ้นสูงสุดในแต่ละช่วงฤดูกาลด้วย ความต้องการเดินทางที่วิเคราะห์ได้ในปีปัจจุบันจะถูกนำไปใช้สำหรับคาดการณ์ความต้องการเดินทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อตรวจสอบว่าโครงสร้างพื้นฐานของระบบขนส่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น เพียงพอต่อความต้องการเดินทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ และเพื่อระบุความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่เพิ่มเติมหรือเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ดีขึ้นรวมถึงเพื่อใช้ในการประเมินความแตกต่างของรูปแบบของอัตราการเติบโตของความต้องการเดินทางสำหรับข้อมูลจุดต้นทางปลายทางนั้น จะถูกนำไปใช้สำหรับวางแผนและแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบถนนหลัก การปรับปรุงถนน การกำหนดทำเลที่ตั้งของถนนตัดใหม่ การออกแบบและกำหนดทำเลที่ตั้งของทางด่วน การกำหนดทำเลที่ตั้งของทางแยกต่างระดับ การวางแผนโครงข่ายและพื้นที่ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ และการกำหนดทำเลที่ตั้งของที่จอด รถขนส่งสินค้า เป็นต้น